Råd om lärande tankesätt och stresshantering!

Ett lärande tankesätt blir extra effektivt när det kombineras med en positiv inställning till stress (Yeager et al., 2022). Påståendet är baserat på sex olika studier där totalt 4000 elever har deltagit. I varje studie fick hälften av eleverna träning i ett lärande tankesätt och hantering av stress, och jag kommer snart att gå in på detaljerna. De andra eleverna fick en helt annan typ av utbildning och fungerade som en kontrollgrupp.

Lärande tankesätt och hantering av stress

I den första studien deltog 2717 elever i åldrarna 13–18 år från 35 olika skolor i USA. Efter träningen blev alla elever ombedda att föreställa sig att de skulle presentera svårt kursmaterial från en utmanande kurs på kort tid inför sina kamrater. Samtidigt besvarade de frågor om hur de kände sig och vad de tänkte. De som hade lärt sig om ett lärande tankesätt och att stress kan ha en positiv effekt hanterade denna utmaning bättre. I den andra studien testade forskarna effekten av de två tankesätten i en verklig stressig situation.

Forskningsmetodik

En till tre dagar efter att ha genomgått träningen tog 755 studenter en krävande kviss, och den tid de använde mättes. De som hade lärt sig om de två tankesätten upplevde denna situation som betydligt mindre stressande än de som hade fått en annan typ av utbildning. I den tredje och fjärde studien utsattes studenter för ett socialt stressprov. En efter en blev de ombedda att tala om sina positiva och negativa egenskaper framför personer som inte gav feedback eller respons, men som hade fått i uppdrag att sända ut negativa kroppssignaler som att sucka och rynka pannan.

Effekten på stressiga situationer

Därefter ombeddes de att lösa en svår matematikuppgift så snabbt som möjligt framför samma personer, som nu påpekade fel. Under tiden mättes hjärtfrekvensen och blodtrycket. De som hade fått träning i tankesätt hade en lugnare hjärtfrekvens och mindre ökning av blodtrycket jämfört med kontrollgruppen.

Betydelsen av positivt tänkande

Utbildningen i hantering av stress hade alltså inte bara effekt på upplevd stress, utan också på biologiska parametrar som vi inte kan kontrollera medvetet. Den femte studien undersökte om utbildningen kunde ha en långsiktig skyddande effekt genom att mäta både hormonella och fysiologiska parametrar. Här deltog 118 tonåringar från familjer med begränsade ekonomiska resurser som bodde i en utmanande miljö.

Först intervjuades alla eleverna för att fastställa deras befintliga tankesätt. Sedan fick hälften av dem utbildning i stresshantering, medan resten fick den andra typen av utbildning. Efter fjorton dagar började eleverna besvara tester som mätte självupplevd stress två gånger dagligen i tio dagar. Under dessa dagar lämnade de också tre salivprov, så att forskarna kunde mäta deras nivå av stresshormonet kortisol. Resultaten tyder på att utbildningen om stresshantering motverkade upplevd stress och kortisolfnivåer i blodet.

Långsiktiga effekter

Under de följande månaderna stängdes skolan på grund av pandemin. När forskarna vid slutet av skolåret granskade elevernas resultat visade det sig att de som hade lärt sig om de olika tankesätten presterade bättre akademiskt. Effekten var särskilt tydlig inom matematik och naturvetenskap, där 63% klarade tentamen jämfört med 47% i kontrollgruppen. Den sjätte och sista studien genomfördes på några av eleverna från den andra studien när de studerade hemifrån under USA:s nedstängning våren 2020.

Utmaningar för sårbara grupper

Resultaten visade att elever som i grunden lätt blev nervösa och spända hade nytta av de olika tankesätten. Råd om ett lärande tankesätt och hantering av stress Börja med dig själv. Har du placerat elever på specifika kunskapsnivåer? Påverkar sådana tankar dina förväntningar på dina elever? Kom ihåg att ett lärande tankesätt inte är en medfödd egenskap som att vara öppen eller flexibel. Det är en kontinuerlig process att utveckla tankesätt, och det är helt naturligt att ha ett lärande tankesätt i vissa sammanhang men inte i andra.

Vi kan också ha olika grader av ett lärande tankesätt. Det är viktigt att elever inte kritiseras för att ha ett fastlåst tankesätt, utan istället uppmuntras att utveckla ett lärande tankesätt. Elever från familjer med låg socioekonomisk status har mest att vinna på att utveckla ett lärande tankesätt. Var därför extra uppmärksam på sådana elevers inställning till lärande och utveckling.

Pedagogiska strategier

Det är inte heller så att du automatiskt hjälper andra att utveckla ett lärande tankesätt genom att berömma ansträngning. Du bör berömma ansträngning som leder till framsteg, inte bara alla ansträngningar. Förklara att hjärnan är ett levande organ som består av celler. Dessa celler fungerar bättre med träning, precis som muskler blir starkare och lungorna får bättre förmåga att ta upp syre när vi tränar styrka och kondition. Därför kan vi lära oss nya saker hela livet, men potentialen är särskilt stor under barndom och tonår.

Tips för att hantera stress för barn:

  1. Berätta att allt lärande är användbart även om vi inte direkt kommer att använda det vi lär oss, som att analysera dikter eller lösa algebra. Vi tränar ändå hjärnan, och sättet vi tänker på kan vara till nytta i andra sammanhang.
  2. Använd ordet ”ännu” när något är svårt: Säg inte ”Jag kan inte …” säg istället ”Jag kan inte … än”. Det är viktigt att korrigera fel och missförstånd, men titta på felen tillsammans och diskutera dem, gärna tillsammans.
  3. Hur tänkte ni? Var gick det fel? Hur kan ni undvika att göra samma misstag nästa gång?
  4. Berätta för barnen att nerver och stress kan hjälpa dem att prestera bättre om de tänker positivt om stressen. Hjärnan kan få extra kraft från stress, bland annat eftersom den får bättre blodtillförsel.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Sources:

  1. Yeager, D. S., Bryan, C. J., Gross, J. J., Murray, J. S., Krettek Cobb, D., P, H. F. S., Gravelding, H., Johnson, M. & Jamieson, J. P. (2022). A synergistic mindsets intervention protects adolescents from stress. Nature, 607(7919), 512-520. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04907-7 
  2. Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., Tipton, E., Schneider, B., Hulleman, C. S., Hinojosa, C. P., Paunesku, D., Romero, C., Flint, K., Roberts, A., Trott, J., Iachan, R., Buontempo, J., Yang, S. M., Carvalho, C. M., Hahn, P. R., Gopalan, M., Mhatre, P., Ferguson, R., Duckworth, A. L. & Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 573(7774), 364-369. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *