Undervisning och arbetsminnet

Undervisning som inte tar hänsyn till arbetsminnet kan få dramatiska konsekvenser. Hela 80% av alla barn med nedsatt arbetsminneskapacitet har otillräcklig framsteg i läsning och matematik. Och studier som kopplar inlärningssvårigheter till arbetsminnet visar att nedsatt arbetsminneskapacitet är vanligt förekommande bland barn med inlärningssvårigheter.

Här har professor Joni Holmes vid Center for Attention, Memory and Learning vid University of Cambridge utfört viktigt arbete. Centret välkomnar barn med inlärningssvårigheter utan att kräva en specifik diagnos. Under 4-5 timmars tid genomgår de en rad tester som mäter kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, episodiskt minne, exekutiv funktion, fonologisk bearbetning, icke-verbal bearbetning och arbetsminneskapacitet.

Minne och Inlärning

Dessutom använder forskare MRI för att kartlägga vit och grå hjärnvävnad och hur väl olika delar av hjärnan är kopplade samman. I en sådan studie med 530 barn hade 340 ingen diagnos. Resultaten visade att det gick att kategorisera barnen i fyra grupper, och tre av dessa grupper, vilket utgjorde cirka 75% av barnen, hade nedsatt arbetsminneskapacitet. Det finns en stark korrelation mellan arbetsminneskapacitet och skolprestation.

Hjärnkartläggning hos barn med inlärningssvårigheter

Barn med lägre arbetsminne än genomsnittet för sin åldersgrupp upplever ofta svårigheter med läsning och matematik och presterar dåligt i naturvetenskap. I själva verket är det möjligt att med hög säkerhet förutsäga hur elever kommer att prestera i skolan genom att mäta arbetsminneskapacitet. De med lågt arbetsminne har en betydligt ökad risk att inte behärska läroplanen.

Arbetsminneskapacitet och skolprestation

Arbetsminneskapacitet varierar kraftigt från person till person och utvecklas inte fullt ut förrän vid ungefär 15 års ålder. Därför kan vuxna vanligtvis hantera 2-3 gånger mer information än barn, vilket motsvarar cirka 4-7 informationsenheter. Inom varje åldersgrupp finns det betydande variationer. I en klass med 8-åringar kan 3-4 elever ha arbetsminne som liknar en genomsnittlig 13-åring. Samtidigt finns det lika många elever med arbetsminne som en genomsnittlig 5-åring. Det innebär att de bara kan komma ihåg 1-2 enheter åt gången, medan klassens genomsnitt ligger på 3-5. För att säkerställa att alla elever förstår den viktigaste information du vill förmedla är det avgörande att beakta arbetsminnet när du undervisar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *