Stresshantering och ett lärande tankesätt

Ett lärande tankesätt blir extra effektivt när det kombineras med en positiv inställning till stress (Yeager et al., 2022). Påståendet grundar sig på sex olika studier där sammanlagt 4 000 elever har deltagit. I varje studie fick hälften av eleverna utbildning om ett lärande tankesätt och hantering av stress, och jag kommer snart att återkomma till detaljerna. De andra eleverna fick en helt annan utbildning och fungerade som en kontrollgrupp.

Lärande tankesätt och stresshantering

I den första studien deltog 2 717 elever i åldrarna 13–18 år från 35 olika skolor i USA. Efter utbildningen uppmanades alla elever att föreställa sig att de skulle presentera svårt kursmaterial från en krävande kurs inför sina kamrater på kort tid. Samtidigt besvarade de frågor om hur de kände sig och vad de tänkte. De som hade lärt sig om ett lärande tankesätt och att stress kan ha en positiv effekt hanterade denna utmaning bättre. I den andra studien testade forskarna effekten av de två tankesätten i en verklig stressig situation.

Forskningsmetodik

En till tre dagar efter att ha fått utbildningen tog 755 elever ett krävande quiz, och den tid de använde mättes. De som hade lärt sig om de två tankesätten upplevde denna situation som betydligt mindre stressande än de som hade fått en annan utbildning. I den tredje och fjärde studien utsattes eleverna för en social stress-test. En i taget uppmanades de att prata om sina positiva och negativa egenskaper inför personer som inte gav något feedback eller respons, men som hade fått i uppdrag att sända ut negativa kroppssignaler som att sucka uppgivet och rynka ögonbrynen.

Effekt på stressiga situationer

Därefter uppmanades de att lösa en svår matematikuppgift så snabbt som möjligt inför samma personer, som nu påpekade fel. Under tiden mättes hjärtfrekvensen och blodtrycket. De elever som hade fått utbildning om tankesätt hade en lugnare hjärtfrekvens och mindre ökning av blodtrycket jämfört med kontrollgruppen.

Betydelsen av positivt tänkande

Utbildningen i hantering av stress hade alltså inte bara effekt på upplevd stress, utan även på biologiska parametrar som vi inte kan kontrollera medvetet. Den femte studien undersökte om utbildningen kunde ha en mer långsiktig skyddande effekt genom att mäta både hormonella och fysiologiska parametrar. Här deltog 118 tonåringar från familjer med knappa ekonomiska resurser som bodde i en utmanande stadsdel.

Alla blev först intervjuade för att kartlägga vilket tankesätt de hade från början. Därefter fick hälften av eleverna utbildning i att hantera stress, medan resten fick en annan utbildning. Efter fjorton dagar började eleverna besvara tester som mätte självupplevd stress två gånger dagligen under tio dagar. Under dessa dagar tog de också tre salivprover, så forskarna kunde mäta deras nivå av stresshormonet kortisol. Resultaten tyder på att kursen om tankesätt för att hantera stress motverkade upplevd stress och nivån av kortisol i blodet.

Långsiktiga effekter

Under de kommande månaderna stängdes denna skola på grund av pandemin. När forskarna vid skolårets slut tittade på elevernas resultat visade det sig att de som hade lärt sig om tankesätten presterade bättre akademiskt. Effekten var särskilt tydlig i matematik och naturvetenskap, där 63% klarade tentamen jämfört med 47% i kontrollgruppen. Den sjätte och sista studien genomfördes på några av eleverna från studie 2 under nedstängningen i USA våren 2020, då eleverna var tvungna att studera hemifrån.

Utmaningar för sårbara grupper

Resultaten visade att elever som från början lätt blev nervösa och spända hade nytta av tankesätten. Råd om lärande tankesätt och hantering av stress Börja med dig själv. Har du klassificerat elever i olika färdighetsnivåer? Påverkar sådana tankar dina förväntningar på dina elever? Kom ihåg att ett lärande tankesätt inte är en medfödd egenskap som att vara öppen eller flexibel. Det är en kontinuerlig process att utveckla tankesätt, och det är helt naturligt att ha ett lärande tankesätt i vissa sammanhang men inte i andra.

Vi kan också ha olika grader av lärande tankesätt. Det är viktigt att elever inte kritiseras för att ha en fast tankesätt, utan snarare uppmuntras att utveckla ett lärande tankesätt. Elever från hem med låg socioekonomisk status har mest att vinna på att utveckla ett lärande tankesätt. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam på sådana elevers inställning till lärande och utveckling.

Pedagogiska metoder

Det är inte heller så att du automatiskt hjälper andra att utveckla ett lärande tankesätt genom att berömma insatsen. Du bör berömma insatser som leder till framsteg, inte vilka som helst insatser. Berätta att hjärnan är ett levande organ bestående av celler. Dessa celler fungerar bättre med träning, precis som muskler blir starkare och lungor får bättre förmåga att ta upp syre när vi behöver styrka och kondition. Därför kan vi lära oss nya saker hela livet, men potentialen är extra stor när vi är barn och tonåringar.

Tips om hantering av stress för barn:

  1. Berätta att all inlärning är användbar även om vi inte omedelbart har nytta av det vi lär oss, som att analysera dikter eller lösa algebra. Vi tränar ändå hjärnan, och vårt sätt att tänka kan vara användbart i andra sammanhang.
  2. Använd ordet ”ännu” när något är svårt: Säg inte ”Jag kan inte …”, säg istället ”Jag kan inte … än.”
  3. Det är viktigt att rätta till fel och missförstånd, men titta på felen tillsammans och prata om dem, helst tillsammans. Hur tänkte ni? Var gick det fel? Hur kan ni undvika att göra samma fel nästa gång?
  4. Berätta för barnen att nervositet och stress kan hjälpa dem att prestera bättre om de tänker positivt om stressen. Hjärnan kan få extra kraft från stress, bland annat eftersom den får bättre blodtillförsel.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

En tanke om “Stresshantering och ett lärande tankesätt

  1. Maria says:

    Jag är högutbildad akademiskt och har tonårsbarn, men upplever att jag lär mig väldigt mycket för egen del och för mina ganska stora barn av de här artiklarna om lärande tankesätt från Forskarfabriken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *